Reglementen

 

Reglementen

                                                                         

Huishoudelijk reglement Paardensportvereniging “de Blesruiters”

 

Algemeen

 • Aanmelden geschiedt door middel van een inschrijfformulier, dat geheel ingevuld en ondertekend naar de penningmeester gestuurd dient te worden. Door ondertekening gaat het aspirant lid akkoord met de in het inschrijfformulier vermelde voorwaarden.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in een Algemene Ledenvergadering
 • De contributiegelden staan vermeld op het inschrijfformulier. NB Lidmaatschap Startpashouders KNHS: dit lidmaatschap is voor alleen KNHS startpashouders en is exclusief gebruik van de Blesruiters accommodatie, rijbakken en lessen.
 • Startgelden worden geheven voor bepaalde activiteiten door de vereniging georganiseerd. De hoogte van de startgelden wordt jaarlijks vastgesteld.
 • Jeugdruiters tot 12 jaar kunnen gebruik maken van een proeflidmaatschap gedurende 3 aaneengesloten maanden. De kosten hiervoor bedragen €100,00. De inzet in de lessen zal in overleg met het bestuur bekeken worden. Zonder tegenbericht zal na drie maanden het proeflidmaatschap overgaan in een vast lidmaatschap. Wanneer men ervoor kiest om over te gaan tot een definitief lidmaatschap zal het bedrag van € 100,00 in mindering worden gebracht op de totale contributie.
 • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en is tussentijds niet opzegbaar.
 • Het opzeggen van zowel het proeflidmaatschap als het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan.
 • Het lidmaatschap dient voor 25 november voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar bij de penningmeester binnen te zijn.
 • Buiten de lesuren is de rij accommodatie vrij beschikbaar voor de leden.
 • Alleen leden mogen gebruik maken van de rijaccommodatie.
 • 4x per jaar worden de jeugdleden in de beginners les in de gelegenheid gesteld om een vriendje/vriendinnetje kennis te laten maken met het paardrijden. Zij kunnen dan korte tijd gebruik maken van de bak op de aangewezen paarden onder deskundige begeleiding.
 • Ruiters EN menners mogen alleen gebruik maken van de rijaccommodatie als zij, te allen tijden, een goedgekeurde veiligheidscap dragen.
 • Springruiters mogen alleen gebruik maken van de rijaccommodaties als zij naast een goedgekeurde veiligheidscap ook een goedgekeurde bodyprotector dragen.
 • Er mag in geen van de rijaccommodaties worden gelongeerd, noch mogen paarden/pony’s worden losgegooid.
 • Ieder lid is verplicht na het gebruik van de rijbakken de uitwerpselen te verwijderen.
 • Ieder lid is verplicht de achtergelaten uitwerpselen op de straat rond de accommodatie (hier valt de huyssittersweg ook onder) en de trailers te verwijderen.
 • Ieder lid dat gebruik maakt van de accommodatie en/of deelneemt aan evenementen georganiseerd door de Blesruiters dient WA verzekerd te zijn. Deelname aan evenementen georganiseerd door of namens de vereniging de Blesruiters, is geheel op eigen risico.
 • De vereniging, alsmede het Bestuur en de Commissies, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt en/of toegebracht aan personen en/of eigendommen van leden en/of derden.
 • In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Regelement niet voorziet, beslist het bestuur.
 •  
 • De leden en aspirant leden, m.u.v. de menners, hebben recht op 1 lesuur in de week, uitgezonderd de gesloten periode. Jeugdleden in de beginners les, die de beginselen van het paardrijden leren, wordt een les van een half uur per week aangeboden, daarna zal dit overgaan naar een uur.
 • Menners hebben recht op 10 lessen per jaar.
 • Het afzeggen van de les door de ruiters en menners, dient zo spoedig mogelijk te worden gedaan bij de instructie.
 • Na langdurige afwezigheid dient men voor dat men weer komt, eerst contact op te nemen met de instructie.
 • Het wisselen van de les gaat in overleg met het bestuur!
 • Het houden van privéles in de bak is mogelijk, mits er geen, door de club georganiseerde activiteiten zijn. Het is niet mogelijk de bak te reserveren voor privélessen.
 • Voor alle disciplines worden drie onderlinge wedstrijden georganiseerd. Hieruit wordt een clubkampioen geselecteerd. Zie hieronder de spelregels met betrekking tot het worden van clubkampioen.
 • Mededelingen betreffende de vereniging worden gedaan via persoonlijke post, e-mail, facebook of via de website. www.blesruiters.nl        
 

 Spelregels met betrekking tot het worden van Clubkampioen (onder de man)
 1. Er tellen slechts 2 van de 3 onderlinge wedstrijden mee ( de beste uitslagen)
 2. Er moet gereden worden op de pony/paard waarop regulier gelest wordt.
 3. Er moet minstens 2x met dezelfde pony/paard worden gestart

Hierdoor wordt oneerlijke concurrentie voorkomen.

Indien een clubpony of eigen pony/paard langdurig uit de roulatie is (bijv. ziek of kreupel), mag er gebruik gemaakt worden van een ander paard/pony. Dit wordt gezien als de nieuwe les pony/paard. Om clubkampioen te worden geldt echter altijd punt 3.

Voor de periode van 1 jaar (2016) zal er, op proef, de gelegenheid geboden worden om met een paard/pony te starten waarmee geen les gereden wordt. Dit wordt de proefklasse genoemd. Hierin krijgt men wel een protocol, maar doet niet mee voor de dagprijs of het clubkampioenschap. Op deze manier biedt de Blesruiters haar leden de gelegenheid om het niveau en plezier te ondervinden tijdens een wedstijd.

 • Bij uitval van een clubpony bij wedstrijden, kan er gebruik worden gemaakt van de andere clubpony, met een max. aantal starts van 4 per dag.
 • Vaste ruiters hebben voorrang en bij teveel aanmeldingen zal er geloot worden.
 • Is men clubkampioen geworden, dan start men volgend jaar automatisch in een “zwaardere” klasse, mits dit binnen de mogelijkheden van het paard/pony past. Dit zal in overleg met de instructie bekeken worden.